ข่าวสาร

Rutjira Suriyawong

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2563

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ที่

หลักสูตร

อัตราการลดหย่อน(บาท)

หมายเหตุ

1.

หลักสูตรทั่วไป

2,000.-

ลดหย่อนจากค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 2,000.- บาท

2.

หลักสูตรทวิภาษา

10,000.-

ลดหย่อนจากค่าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนรู้นักเรียนและค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 10,000.-บาท

โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอรับค่าลดหย่อนได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฯ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  โดยยื่นใบคำร้องค่าลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมฯ และแนบรายละเอียดเอกสารดังนี้

  1. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาสมาคมฯ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง)
  2. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน/บัตรลูกจ้างประจำ (พร้อมรับรองสำเนา)
  3. บัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนา)
  4. กรณีผู้ปกครอง/นักเรียน เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ให้แนบเอกสารหลักฐาน)

    ขอบคุณค่ะ
Previous Article เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563
Next Article แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563
Print
344

Documents to download