ข่าวสาร

Anirut S

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ที่เข้ารับตำแหน่งประะานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ที่เข้ารับตำแหน่งประะานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คนใหม่ ซึ่งมีวาระตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
Previous Article การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 22 -24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
Next Article การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
Print
11