ข่าวสาร

Anirut S

ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว จะดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของ มศว เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติในงานวันมหาวิทยาลัย รวมทั้งจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจําปี พ.ศ. 2567 จํานวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา
สังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม

Previous Article คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
Next Article ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมงานวันสถาปนา 18 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
Print
36