ข่าวสาร

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564)

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มศว โดยลดหย่อนค่ากิจกรรมพิเศษและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นเงิน 1000 บาท และค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1000 บาท รวมเป็นเงิน 2000 บาท 
 

โดยผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ขอรับค่าลดหย่อนฯ ได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยแนบเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

2. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน

3. เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ฉบับจริง) 

4. กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ให้แนบเอกสารหลักฐาน)

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

งานพิธีระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
สภาคณาจารย์แและพนักงาน ดำเนินงานฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในวันซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และวันรับจริง วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร

ครั้งที่  วันที่ประชุม วันที่สิ้นสุดเสนอวาระ วันที่ส่งระเบียบวาระการประชุม
7/2563 22 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
8/2563 26 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2563
9/2563 24 ธันวาคม 2563 *งดประชุม 4 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563
1/2564 28 มกราคม 2564  15 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564
2/2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
12 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
3/2564 25 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
4/2564 22 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 12 เมษายน 2564
แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563 คัดเลือกโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน

ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวนพคุณ จุลสม ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางสาวเกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายผดุงศิลป์ เพ็งชะอุ่ม ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

สภาคณาจารย์และพนักงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2563

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2563

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ที่

หลักสูตร

อัตราการลดหย่อน(บาท)

หมายเหตุ

1.

หลักสูตรทั่วไป

2,000.-

ลดหย่อนจากค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 2,000.- บาท

2.

หลักสูตรทวิภาษา

10,000.-

ลดหย่อนจากค่าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนรู้นักเรียนและค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 10,000.-บาท

โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอรับค่าลดหย่อนได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฯ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  โดยยื่นใบคำร้องค่าลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมฯ และแนบรายละเอียดเอกสารดังนี้

  1. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาสมาคมฯ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง)
  2. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน/บัตรลูกจ้างประจำ (พร้อมรับรองสำเนา)
  3. บัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนา)
  4. กรณีผู้ปกครอง/นักเรียน
RSS
123