Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

IMG 1885New contactส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่


 

สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคมมีอิสระทางความคิด มีพันธกิจดังต่อไปนี้


1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
2. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม
4. เสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการให้เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน และสังคม


 

 

ภาระงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  


     เป็นงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคม  มีอิสระ ทางความคิด มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี และ ความยุติธรรม ตลอด จนเสริมสร้าง ความเป็น ชุมชนทางวิชาการ โดยมีภาระงานสนองต่อหน่วยงาน คือ งานประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ งาน การเงินงบประมาณพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการ โดยแบ่งลักษณะงานออก เป็น 4 หน่วย ดังนี้

1.  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับผิดชอบงานดังนี้
      1.1  การจัดทำวาระการประชุม จัดหาข้อมูล หลักฐาน  เอกสาร เพื่อจัดทำเอกสารรายละเอียดและประเด็นที่เสนอของวาระการประชุม แต่ละเรื่อง
      1.2  จัดทำสรุปผลการประชุมและมติที่ประชุมเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้อง
      1.3  จัดทำรายงานการประชุม/ตรวจทาน/จัดเตรียมรายงานการประชุมเพื่อเสนอรับรอง
      1.4  ประสานการประชุมให้แก่คณะทำงานสภาคณาจารย์ฯ รวม 5 ฝ่าย ในเรื่องต่าง ๆ  อาทิ  การนัดประชุม  เอกสารการประชุม การจัดเลี้ยง บันทึกการประชุม
      1.5  จัดเตรียมสถานที่และการจัดเลี้ยงประชุม เครื่องบันทึก เสียง อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
      1.6  ขออนุมัติยืมเงิน จ่ายค่าเบี้ยประชุม
      1.7  การเก็บและให้บริการข้อมูลในเรื่องมติที่ประชุม / เรื่อง ร้องเรียน เรื่องที่เกี่ยวข้องสภาคณาจารย์ฯ  เรื่องมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ จัดทำรวมเล่มการประชุม เพื่อใช้เป็นเอกสารค้นคว้าและอ้างอิงต่อไป

2.  การเงิน งบประมาณ พัสดุ และครุภัณฑ์
รับผิดชอบงานดังนี้
      2.1  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยสำรวจจากโครงการคณะทำงานแต่ละฝ่ายตามความจำเป็นและการใช้จ่ายใน รอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
      2.2  จัดทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์
      2.3  จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ /วัสดุ งานสภาคณาจารย์ฯ
      2.4  เบิก/จ่าย ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าจัดเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากรเงินสนับสนุน ปอมท./ ปขมท.
      2.6  จัดทำ/เปลี่ยนแปลง การโอนย้ายหมวดการใช้จ่ายเงิน
      2.6  จัดทำ/เปลี่ยนแปลง การโอนย้ายหมวดการใช้จ่ายเงิน
      2.7  รายงานการใช้จ่ายเงินต่อผู้บังคับบัญชา

3.  โครงการกิจกรรมพิเศษ
      3.1  ร่าง โครงการกิจกรรมเสนอประธานสภาคณาจารย์ฯ หรือผู้เกี่ยวข้อง พิจารณา
      3.2  ขออนุมัติโครงการในรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ งบประมาณ วัน / เวลา / สถานที่ ผู้เข้าร่วม
      3.3  จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม / วิทยากร
      3.4  ขอความอนุเคราะห์ อาทิ สิ่งของ / งบประมาณ / ช่างภาพ
      3.5  จัดทำประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าวสารสภาคณาจารย์ฯ   แผ่นปลิว / เสียงตามสาย / แผ่นผ้า
      3.6  ขออนุมัติยืมเงิน / จัดเลี้ยง / ค่าใช้จ่ายเดินทาง / ค่าตอบแทนวิทยากร
      3.7  จัดซื้อ / จัดจ้าง ของที่ระลึก วัสดุ เอกสาร
      3.8  จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ป้ายวิทยากร
      3.9  ขออนุมัติใช้รถยนต์
      3.10  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ / แจ้งต้นสังกัดทราบ
      3.11  จัดทำเอกสาร / แบบประเมินการจัดกิจกรรม
      3.12  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
      3.13  สรุปผลการจัดกิจกรรม เสนอผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

4. งานด้านธุรการ รับผิดชอบงานดังนี้
      4.1  ดำเนินการรับ/ส่งหนังสือ / เสนอหนังสือ ภายใน-ภายนอก
      4.2  ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
      4.3  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์สารสภาคณาจารย์ฯ
      4.4  จัดพิมพ์หนังสือราชการทุกชนิด
      4.5  จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์/ผู้เกี่ยวข้องทราบ
      4.6  จัดทำเว๊บไซด์ของสภาคณาจารย์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
      4.7  จัดทำขออนุมัติเดินทางไปราชการกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
      4.8  ประสานงานกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(ปขมท.)ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม/อภิปราย หรือเรื่องที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรรับทราบ
      4.9  จัดทำสรุป/วิเคราะห์ แบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ
      4.10  ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
      4.11  ปฏิบัติงานตามโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ISO, 5 ส

 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2560

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มศว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 รวมเป็นเงิน 2,000 บาท สำหรับบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยผู้ปกครอง ขอรับค่าลดหย่อนได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยแนบเอกสารดังนี้ 

1. สำเนาบัตรข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ

2. สำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน

3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียนปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง)

4. กรณีผู้ปกครอง/ นักเรียน เปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล (ให้แนบเอกสารหลักฐานด้วย)

ใบคำร้องค่าลดหย่อนธรรมเนียมสมาคม จำนวน 1 ฉบับ 

การเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี 2561

                 ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ ควมสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรคผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้านได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป
                ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจะได้นำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยเสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2561 ต่อไป โดยดำเนินการตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยส่งผลงานได้ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคาร 14 (ไข่ดาว) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2561


1. แบบเสนอประวัติและผลงานบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 (แบบ word) 

 
2. ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 11532, 15435, 11534

 

IMG 1885New resize 

   ผศ.ธีระชน  พลโยธา
   teerachon@g.swu.ac.th 


 
ประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

01re 

 

   อำพัน  เลี้ยงเจริญ

  amparn@g.swu.ac.th 

หัวหน้างาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

03re 

 

  รุจจิรา  สุริยาวงศ์

  rutjira@g.swu.ac.th

02re 

 

  นิตยา  อินโต

  nittayat@g.swu.ac.th