Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

mayusoส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่


 

สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคมมีอิสระทางความคิด มีพันธกิจดังต่อไปนี้


1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
2. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม
4. เสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการให้เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน และสังคม


 

 

ภาระงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

งานสภาคณาจารย์และพนักงาน


     เป็นงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคม  มีอิสระ ทางความคิด มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี และ ความยุติธรรม ตลอด จนเสริมสร้าง ความเป็น ชุมชนทางวิชาการ โดยมีภาระงานสนองต่อหน่วยงาน คือ งานประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานจัดโครงการกิจกรรมพิเศษ งาน การเงินงบประมาณพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการ โดยแบ่งลักษณะงานออก เป็น 4 หน่วย ดังนี้

1.  การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  รับผิดชอบงานดังนี้
      1.1  การจัดทำวาระการประชุม จัดหาข้อมูล หลักฐาน  เอกสาร เพื่อจัดทำเอกสารรายละเอียดและประเด็นที่เสนอของวาระการประชุม แต่ละเรื่อง
      1.2  จัดทำสรุปผลการประชุมและมติที่ประชุมเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้อง
      1.3  จัดทำรายงานการประชุม/ตรวจทาน/จัดเตรียมรายงานการประชุมเพื่อเสนอรับรอง
      1.4  ประสานการประชุมให้แก่คณะทำงานสภาคณาจารย์ฯ รวม 5 ฝ่าย ในเรื่องต่าง ๆ  อาทิ  การนัดประชุม  เอกสารการประชุม การจัดเลี้ยง บันทึกการประชุม
      1.5  จัดเตรียมสถานที่และการจัดเลี้ยงประชุม เครื่องบันทึก เสียง อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
      1.6  ขออนุมัติยืมเงิน จ่ายค่าเบี้ยประชุม
      1.7  การเก็บและให้บริการข้อมูลในเรื่องมติที่ประชุม / เรื่อง ร้องเรียน เรื่องที่เกี่ยวข้องสภาคณาจารย์ฯ  เรื่องมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ จัดทำรวมเล่มการประชุม เพื่อใช้เป็นเอกสารค้นคว้าและอ้างอิงต่อไป

2.  การเงิน งบประมาณ พัสดุ และครุภัณฑ์
รับผิดชอบงานดังนี้
      2.1  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยสำรวจจากโครงการคณะทำงานแต่ละฝ่ายตามความจำเป็นและการใช้จ่ายใน รอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
      2.2  จัดทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์
      2.3  จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ /วัสดุ งานสภาคณาจารย์ฯ
      2.4  เบิก/จ่าย ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าจัดเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากรเงินสนับสนุน ปอมท./ ปขมท.
      2.6  จัดทำ/เปลี่ยนแปลง การโอนย้ายหมวดการใช้จ่ายเงิน
      2.6  จัดทำ/เปลี่ยนแปลง การโอนย้ายหมวดการใช้จ่ายเงิน
      2.7  รายงานการใช้จ่ายเงินต่อผู้บังคับบัญชา

3.  โครงการกิจกรรมพิเศษ
      3.1  ร่าง โครงการกิจกรรมเสนอประธานสภาคณาจารย์ฯ หรือผู้เกี่ยวข้อง พิจารณา
      3.2  ขออนุมัติโครงการในรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ งบประมาณ วัน / เวลา / สถานที่ ผู้เข้าร่วม
      3.3  จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม / วิทยากร
      3.4  ขอความอนุเคราะห์ อาทิ สิ่งของ / งบประมาณ / ช่างภาพ
      3.5  จัดทำประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าวสารสภาคณาจารย์ฯ   แผ่นปลิว / เสียงตามสาย / แผ่นผ้า
      3.6  ขออนุมัติยืมเงิน / จัดเลี้ยง / ค่าใช้จ่ายเดินทาง / ค่าตอบแทนวิทยากร
      3.7  จัดซื้อ / จัดจ้าง ของที่ระลึก วัสดุ เอกสาร
      3.8  จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ป้ายวิทยากร
      3.9  ขออนุมัติใช้รถยนต์
      3.10  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ / แจ้งต้นสังกัดทราบ
      3.11  จัดทำเอกสาร / แบบประเมินการจัดกิจกรรม
      3.12  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
      3.13  สรุปผลการจัดกิจกรรม เสนอผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

4. งานด้านธุรการ รับผิดชอบงานดังนี้
      4.1  ดำเนินการรับ/ส่งหนังสือ / เสนอหนังสือ ภายใน-ภายนอก
      4.2  ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
      4.3  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์สารสภาคณาจารย์ฯ
      4.4  จัดพิมพ์หนังสือราชการทุกชนิด
      4.5  จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์/ผู้เกี่ยวข้องทราบ
      4.6  จัดทำเว๊บไซด์ของสภาคณาจารย์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
      4.7  จัดทำขออนุมัติเดินทางไปราชการกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
      4.8  ประสานงานกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม/อภิปราย หรือเรื่องที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรรับทราบ
      4.9  จัดทำสรุป/วิเคราะห์ แบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ
      4.10  ติดตามเรื่อง และจัดเก็บเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
      4.11  ปฏิบัติงานตามโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ISO, 5 ส

 

IMG 1885New resize 

   ผศ.ดร. มะยูโซ๊ะ  กูโน
   mayuso@g.swu.ac.th 


 
ประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

01re 

 

   อำพัน  เลี้ยงเจริญ

  amparn@g.swu.ac.th 

หัวหน้างาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

03re 

 

  รุจจิรา  สุริยาวงศ์

  rutjira@g.swu.ac.th

02re 

 

  นิตยา  อินโต

  nittayat@g.swu.ac.th