Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

IMG 1885New contactส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2560

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มศว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 รวมเป็นเงิน 2,000 บาท สำหรับบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยผู้ปกครอง ขอรับค่าลดหย่อนได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยแนบเอกสารดังนี้ 

1. สำเนาบัตรข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ

2. สำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน

3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียนปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง)

4. กรณีผู้ปกครอง/ นักเรียน เปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล (ให้แนบเอกสารหลักฐานด้วย)

ใบคำร้องค่าลดหย่อนธรรมเนียมสมาคม จำนวน 1 ฉบับ