Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

mayusoส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่

ข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว

 

หมวดที่ 1
บททั่วไปข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2541"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"สภาคณาจารย์และข้าราชการ" หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
"คณาจารย์หรือข้าราชการ" หมายความว่า คณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ" หมายความว่า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"ส่วนราชการ" หมายความว่า สำนักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบันสำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยและตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้ว และให้หมายรวมถึงโรงเรียนสาธิตด้วย
"ผู้บริหาร" หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต หัวหน้าภาควิชา และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วยของตำแหน่งดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
"คณะกรรมการบริหาร" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยสำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นกรรมการ

 


หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

 
ข้อ 5 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในกิจการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี และปฏิบัติหน้าทื่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
 


หมวดที่ 3
องค์ประกอบ

 
ข้อ 6 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยกรรมการ 2 ประเภทซึ่งได้จากการเลือกตั้งของคณาจารย์หรือข้อราชการ ดังนี้
     6.1 กรรมการประเภทผู้แทนส่วนราชการ แห่งละ 1 คน
     6.2 กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป มีจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการ ตามข้อ 6.1 หากมีเศษให้ปัดเป็นหนึ่ง คณาจารย์หรือข้าราชการคนหนึ่งจะเป็นกรรมการ เกินหนึ่งประเภทในขณะเดียวกันมิได้
ข้อ 7 ให้อธิการบดีแต่งตั้งกรรมการซึ่งดำเนินการเลือกตั้ง ตามข้อ 16 และข้อ 13 ให้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
     (1) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 คน
     (2) รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 คน
     (3) เลขาธิการ 1 คน
     (4) และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 


หมวดที่ 4
การเลือกตั้ง

 
ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ คณาจารย์ประจำหรือข้าราชการในสังกัด ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการแล้ว และให้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2
ข้อ 9 ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    (1) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 8 และไม่เป็นผู้บริหาร
    (2) จะต้องเป็นผู้ที่รับราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้น กรณีที่เป็นข้าราชการในสังกัดส่วนราชการที่ตั้งขึ้นไม่ครบ 5 ปี
     กรรมการจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ ยกเว้นกรรมการที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ข้อ 10 เมื่อกรรมการเหลือเวลาที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน หรือ กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นก่อนครบวาระ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังต่อไปนี้
     10.1 ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 6.1
     10.2 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 6.2 ประกอบด้วย
      (1) ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการคนหนึ่ง เป็นกรรมการ
      (2) ผู้แทนคณาจารย์หรือข้าราชการในสังกัดส่วนราชการแห่งละ 1 คน เป็นกรรมการ
     ให้กรรมการตาม (1) และ (2) ประชุมเพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ
     หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารกำหนด
     ในกรณีที่กรรมการตาม ข้อ 6.1 หรือ ข้อ 6.2 พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและได้ เลือกตั้งหาตัวผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน แทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่เกิน 120 วัน มหาวิทยาลัยจะไม่ให้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้
 
 
หมวดที่ 5
วาระการดำรงตำแหน่ง

 
ข้อ 11 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
    11.1 กรรมการให้มีวาระ 2 ปี
    11.2 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันมิได้
    11.3 กรรมการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ
     (1) ตาย
     (2) ลาออก
     (3) ถึงคราวออกตามวาระ
     (4) ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยมิได้แจ้งประธาน หรือเลขาธิการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นลายลักษณ์อักษร
     (5) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
     (6) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียและสมาชิกจำนวน 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมดมีมติให้ออก
     (7) พ้นสภาพการเป็นข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
 
 
หมวดที่ 6
การดำเนินงาน

 
ข้อ 12 ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเลือกกรรมการอีก 2 คน เป็นรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่หนึ่ง รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่สอง วิธีการเลือกตั้งประธาน และรองประธานให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมตาม ข้อ 16
     ในกรณีที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่หนึ่ง หรือคนที่สองทำหน้าที่แทนตามลำดับ ถ้าประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานชั่วคราว
ข้อ 13 ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนออธิการบดี เพื่อแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นเลขาธิการ
ข้อ 14 สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและดำเนินงานเรื่องราวต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 15 สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ได้
 
 
หมวดที่ 7
การประชุม

 
ข้อ 16 เมื่อเลือกตั้งกรรมการได้ครบจำนวนตามข้อ 6 แล้ว ให้อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง เป็นผู้แทนของคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง
     ให้อธิการบดีนำรายชื่อประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ 17 เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียกประชุมสามัญตามปกติอย่างน้อยภาคการ ศึกษาละสองครั้ง การประชุมแต่ละครั้งให้แจ้งกรรมการ พร้อมด้วยวาระการประชุม ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 18 นอกเหนือจากการประชุมสามัญตามข้อ 17 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด พิจารณาเห็นเป็นการสมควรให้มีการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้ และให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้เรียกประชุม
ข้อ 19 การประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 20 กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง การลงมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด
ข้อ 21 กรรมการมีสิทธิเสนอเรื่องให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ พิจารณาหรือเสนอตั้งปัญหาสอบถามเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเลขาธิการก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 22 ให้ถือว่าการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นการปฏิบัติราชการ
 


หมวดที่ 8
การเงินและทรัพย์สิน

 
ข้อ 23 เงินและทรัพย์สินที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับจาก
    (1) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
    (2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
    (3) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ
     ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการบริหารและดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 24 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือการใดที่มิได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัย หรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร การวินิจฉัยหรือการสั่งการให้ถือเป็นที่สุด