Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

mayusoส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่

ยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547- 2549ปรัชญา  ความเป็นธรรม นำสังคม
ปณิธาน  เป็นสื่อกลาง เสริมสร้างความเป็นธรรม นำสังคม
วิสัยทัศน์  สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนของประชาคม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ความสามัคคี  และความยุติธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการ
พันธกิจ  สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนของประชาคม

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่มหาวิทยาลัย
 2. เสริมสร้าง ความเป็นชุมชนทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
 3. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ของมหาวิทยาลัย
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาคมมีความรู้ ความเข้าใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลย และชุมชน
นโยบาย จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาคมและชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
มาตรการ พัฒนารูปแบบ และวิธีการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ให้มีความหลากหลาย สามารถ ตอบสนอง และเป็นที่ยอมรับของประชาคมในมหาวิทยาลัย

1. กระตุ้น และเสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการ
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง แก่บุคลากร มหาวิทยาลัย และชุมชน
4. เสริมสร้างโอกาสและดำเนินการอย่างเท่าเทียมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเรียน การสอน และการวิจัย โดยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอดคล้อง และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบาย พัฒนาบทบาท รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ ให้เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. จัดสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
2. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้ได้สารสนเทศในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่มหาวิทยาลัย
3. เป็นสื่อกลางรวบรวม ระดมความคิดเห็นของประชาคม เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย
4. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายร่วมกับมหาวิทยาลัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมมีคุณธรรมจริยธรรม และความสามัคคี
นโยบาย จัด และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาคมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และเกิดความสามัคคี

1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความสามัคคีของประชาคมในมหาวิทยาลัย
2. เสริมสร้างให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. ดำเนินการให้เกิดความยุติธรรมในหมู่ประชาคมยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาคมเกิดความเข้าใจ สนใจ ตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับในบทบาทและการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นโยบาย เร่งรัดการสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมในมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาโครงสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นองค์กรอิสระ
2. พัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม
3. เสริมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์และข้าราชการเชิงรุก (pro – active : PR)
4. เสริมสร้างและพัฒนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ

1. ใช้คำว่า "องค์กรอิสระ" เนื่องจากองค์กรสภาคณาจารย์ฯ ในอนาคตจะเป็นอิสระ (ไม่สังกัดสำนักงานอธิการบดี)และมีอิสระทางความคิด
2. ใช้คำว่า "เป็นตัวแทน" เพราะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เป็นตัวแทนที่ได้มาจากการเลือกตั้ง
3. พันธกิจต่าง ๆ ยึดแนวทางตาม ร่าง พ.ร.บ. มศว (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
4. สังคมแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization หรือ Leaning Sosity)

  ***ปรับปรุงใหม่จากการสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อ 27 สิงหาคม 47***