Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

IMG 1885New contactส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่

ยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547- 2549ปรัชญา  ความเป็นธรรม นำสังคม
ปณิธาน  เป็นสื่อกลาง เสริมสร้างความเป็นธรรม นำสังคม
วิสัยทัศน์  สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนของประชาคม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ความสามัคคี  และความยุติธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการ
พันธกิจ  สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนของประชาคม

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่มหาวิทยาลัย
 2. เสริมสร้าง ความเป็นชุมชนทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
 3. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ของมหาวิทยาลัย
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาคมมีความรู้ ความเข้าใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลย และชุมชน
นโยบาย จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาคมและชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
มาตรการ พัฒนารูปแบบ และวิธีการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ให้มีความหลากหลาย สามารถ ตอบสนอง และเป็นที่ยอมรับของประชาคมในมหาวิทยาลัย

1. กระตุ้น และเสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการ
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง แก่บุคลากร มหาวิทยาลัย และชุมชน
4. เสริมสร้างโอกาสและดำเนินการอย่างเท่าเทียมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเรียน การสอน และการวิจัย โดยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สอดคล้อง และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบาย พัฒนาบทบาท รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ ให้เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. จัดสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
2. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้ได้สารสนเทศในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่มหาวิทยาลัย
3. เป็นสื่อกลางรวบรวม ระดมความคิดเห็นของประชาคม เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย
4. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายร่วมกับมหาวิทยาลัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมมีคุณธรรมจริยธรรม และความสามัคคี
นโยบาย จัด และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาคมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และเกิดความสามัคคี

1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความสามัคคีของประชาคมในมหาวิทยาลัย
2. เสริมสร้างให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. ดำเนินการให้เกิดความยุติธรรมในหมู่ประชาคมยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาคมเกิดความเข้าใจ สนใจ ตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับในบทบาทและการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นโยบาย เร่งรัดการสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมในมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาโครงสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นองค์กรอิสระ
2. พัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม
3. เสริมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์และข้าราชการเชิงรุก (pro – active : PR)
4. เสริมสร้างและพัฒนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ

1. ใช้คำว่า "องค์กรอิสระ" เนื่องจากองค์กรสภาคณาจารย์ฯ ในอนาคตจะเป็นอิสระ (ไม่สังกัดสำนักงานอธิการบดี)และมีอิสระทางความคิด
2. ใช้คำว่า "เป็นตัวแทน" เพราะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เป็นตัวแทนที่ได้มาจากการเลือกตั้ง
3. พันธกิจต่าง ๆ ยึดแนวทางตาม ร่าง พ.ร.บ. มศว (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
4. สังคมแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization หรือ Leaning Sosity)

  ***ปรับปรุงใหม่จากการสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อ 27 สิงหาคม 47***