Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

mayusoส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่

จรรยาบรรณสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


1. จรรยาบรรณทั่วไป

    1. ปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
    2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
    3. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
    4. ปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
    5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในหน่วยงานและสังคม
    6. รักษาและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
    7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
    8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย
    9. ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
    10. มีอิสระทางความคิด ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน และเสียสละ

2. จรรยาบรรณผู้บริหาร

    1. มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน
    2. เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาคม
    3. มีความจริงใจในการบริหารงาน
    4. ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
    5. ดำรงอยู่ในความยุติธรรม และสามารถให้คำปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร
    6. มีความโอบอ้อมอารี มีอัธยาศัยนุ่มนวล และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคลากร
    7. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร
    8. มอบหมายงานให้เหมาะสมแก่ ความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ของบุคลากร
    9. มีศาสตร์และศิลป์ในการแก้ไขปัญหา
    10. มีความอดทน อดกลั้น

3. จรรยาบรรณนักวิจัย

    1. ตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและหน่วยงานที่ตนสังกัด
    2. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต
    3. เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการทำวิจัย
    4. ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
    5. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และประโยชน์สุขของสังคม
    6. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
    7. เผยแพร่งานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

4. จรรยาบรรณบุคลากรฝ่ายวิชาการ

    1. รับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ดีได้มาตรฐาน
    2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการสอน วิจัย บริการ พัฒนาภูมิปัญญาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    3. มีความรอบรู้ทางวิชาการ พึงเตรียมการสอน และเข้าสอนด้วยความตั้งใจ อีกทั้งสนับสนุน ให้ศิษย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
    4. วางตนให้เป็นผู้ควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
    5. ใช้เสรีภาพในทางวิชาการโดยสุจริต
    6. มีความศรัทธาในอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
    7. ไม่ยินยอมให้นำผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติ
    8. ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน


5. จรรยาบรรณบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ


    1. ตระหนักถึงหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
    2. มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง
    3. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
    4. ใฝ่หาความรู้ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
    5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ