Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

mayusoส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่

ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์กลาง
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1. นายชม ภูมิภาค 2522 - 2523 ประธานสภาคณาจารย์ ประสานมิตร
2. นายสมควร อภัยพันธุ์ 2524 - 2525 ประธานสภาคณาจารย์ ประสานมิตร
3. ผศ.อุทัย ชูธรรมขจร 2526 - 2527 ประธานสภาคณาจารย์ บางเขน
4. ผศ.อุทัย ชูธรรมขจร 2528 - 2529 ประธานสภาคณาจารย์ บางเขน
5. รศ.สมพล มงคลพิทักษ์สุข 2530 - 2531 ประธานสภาคณาจารย์ บางเขน
6. รศ.สมพล มงคลพิทักษ์สุข 2532 - 2533 ประธานสภาคณาจารย์ บางเขน
7. รศ.สมพล มงคลพิทักษ์สุข 2534 - 2535 ประธานสภาคณาจารย์ บางเขน
8. ผศ.ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ 2536 - 2537 ประธานสภาคณาจารย์ สงขลา
9. ผศ.อุทัย ชูธรรมขจร 2538 - 2539 ประธานสภาคณาจารย์ ประสานมิตร


    หลังปี พ.ศ.2539 มีการยุบรวมวิทยาเขตกลาง 3 แห่ง คือ ปทุมวัน พลศึกษา และบางเขน ไปไว้ที่ มศว ประสานมิตร และวิทยาเขตภูมิภาค 4 แห่ง คือ บางแสน มหาสารคาม พิษณุโลก และสงขลา แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์กลางสิ้นสุดลง เหลือเฉพาะสภาคณาจารย์ มศว มีผู้ดำรงตำแหน่งต่อมาดังนี้


1.
ผศ.อุทัย ชูธรรมขจร
2540 - 2541

2.
รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
2542 - 2545

3.
ผศ.ชลัช จงสืบพันธ์
2546 - 2547

4.  
ดร.ไชยา กุฎาคาร
2548 - 2551

5.
ผศ.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
2552 - 2553

6.
ผศ.พินิจ เทพสาธร
2554 - 17 เมษายน 2558
       
7 tee ra chon
ผศ. ดร.ธีระชน  พลโยธา
สมัย 1 :24 เมษายน 2558 - 23 เมษายน 2560
สมัย 2 :27 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2562