Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

IMG 1885New contactส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่

กรรมการ

 

กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2560

 

 tee ra chon

 ผศ.ธีระชน  พลโยธา
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

 

 Buncha    rasita

นายบัญชา  นิ่มประเสริฐ
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1


 

 

อาจารย์รสิตา  สังข์บุญนาค 
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2

 

 

Kam-pa-nad     

 อาจารย์ ดร. กัมปนาท  บริบูรณ์
กรรมการและเลขาธิการสภา
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 


กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

     

นางสาวอุบลวรรณ  พึ่งธรรม
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 

นางยุวดี  ใจหวัง
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 Sucheera    Waree

นางสาวสุชีรา  ลีโทชวลิต
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 

นางวารี  เผ่าดิษฐ
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป


 

    Rampapan 

 นายเทพพิภพ  สุขสว่างกูล
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 

นางรัมภาพรรณ  ประมวลทรัพย์
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 Chainarong    

 อาจารย์ชัยณรงค์  แย้มขจร
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 

นายพุฒินันท์  ยาไธสง
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 AtChara    

อาจารย์อัจศรา  ประเสริฐสิน 
กรรมการ
ผู้แทนประเภททั่วไป

 

 

ผศ. ทพญ. ดร. ศิริจันทร์  เจียรพุฒิ 
กรรมการ
คณะทันตแพทย์ศาสตร์

 

     

 ผศ. ดร. ศรีวิกรณ์  ดิษฐอุดมโพธิ์
กรรมการ
ณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

 

นางสาวนันธิยา  รักซ้อน
กรรมการ
ณะพยาบาลศาสตร์

 

     

 นายวรวิทย์  ประรงค์ทอง
กรรมการ
คณพลศึกษา

 

 

นางสาวเกษทิพย์  ปลื้มวงษ์
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์

 

    cha-na-chai 

 อาจารย์สุพัทธ  แสนแจ่มใส
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์

 

 

นายชนะชัย  ทองอยู่
กรรมการ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

     

 อาจารย์สุภิญญา  วงษ์ศรีรักษา
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์

 

 

นางสาวประภาพรรณ  ศรีหาญ
กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร์

 

     

 นางวนิดา  หมื่นอักษร
กรรมการ
คณะเศรษฐศาสตร์

 

 

 อาจารย์ ดร. จิตรา  ดุษฎิเมธา 
กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย

 

     

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  สุวรรณภูมิ
กรรมการ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

 

อาจารย์ชื่นจิตต์  อธิวรกุล
กรรมการ
คณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

nutta     

 นางสาวนัฎฐา  พานิชสมัย
กรรมการ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

 

นางสาวศิรภัสสร  ดาราวงษ์
กรรมการ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

     
S  51560452     Jutharat

 นายจาระไน  ไชยโยธา
กรรมการ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

 

 

นางสาวจุฑารัตน์  กิตติเขมากร
กรรมการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

 Daungporn    

 นางสาวดวงพร  สุธาสิโนบล
กรรมการ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

 

 

 นายจักรพันธ์  อินสุด
กรรมการ
สำนักคอมพิวเตอร์

 

 pa-nu-wat    012

 อาจารย์ภานุวัฒน์  บุตรเรียง
กรรมการ
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 

 

นายไพฑูรย์  พูลสุข
กรรมการ
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 

    aunchalee 


กรรมการ
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง
กรรมการ
สำนักหอสมุดกลาง

 

    Tanit 

นายพัทธวัฒน์  รัตนผ่องใส
กรรมการ
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

 

 

นายแพทย์ธนิต  วงษ์วิบูลย์สิน
กรรมการ
โรงพยาบาลชลประทาน

 

     

 อาจารย์วรายุทธ  สายทอง
กรรมการ
โรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน)

 

 

อาจารย์ชัยธัช  ทองบุตรดา
กรรมการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

 

Kreuk     

 อาจารย์ ดร. เกริก  ศักดิ์สุภาพ
กรรมการ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

 

นางสาวนภาศิริ  ฤกษนันทน์
กรรมการ
โรงเรียนสาธิต มศว (องครักษ์) 

 

    Sujimon 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์  พู่เจริญ
กรรมการ
คณะกายภาพบำบัด

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุจิมน  ตันวิเชียร
กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์

nuttarat    Patra2 

 นายณัฐรัตน์  สุวรรณรัตน์ 
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

   นางสาวภัทรา  ธีระกุล 
กรรมการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์