Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

IMG 1885New contactส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่


 

สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคมมีอิสระทางความคิด มีพันธกิจดังต่อไปนี้


1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
2. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม
4. เสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการให้เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน และสังคม


 

 

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว วันที่ 10 พ.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้เกียรติพบสภาคณาจารย์และพนักงาน

ในที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน
สมัยสามัญครั้งที่ 6 - 4 /2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

IMG 3824

 ภาพกิจกรรมในวันประชุมทั้งหมด http://senate.swu.ac.th/index.php/2013-06-03-14-00-27/category/32-10-2560

.การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

สภาคณาจารย์และพนักงาน  คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านบริการดีเด่น

2. ด้านบริหารดีเด่น

3. ด้านวิชาชีพดีเด่น

4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

5. ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น

ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย จะถูกเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ต่อไป

 โดยในการคัดเลือกนั้น ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ตาม ประกาศ ปขมท.

 

+++ประกาศ ปขมท. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 Click

 +++แบบฟอร์ม เสนอประวัติและผลงาน Click

 

 

 ส่งผลงาน  เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้ที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคาร 14 (ไข่ดาว) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

######ดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ http://www.council-uast.com/index.php #######

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาคณาจารย์และพนักงาน 
โทรศัพท์ 11532

 

มศว รับเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2560

สภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2560 (รอบแรก) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 10 และชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการนี้ด้วยดี ทั้งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ส่วนพัฒนากายภาพ อำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถ และสำนักคอมพิวเตอร์ อำนวยความสะดวกในเรื่องเครือข่ายบัวศรีไอดี รวมถึงส่วนอื่นๆ อีกทั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้กิจกรรมฯนี้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

////////ภาพกิจกรรมทั้งหมด วันที่ 3 มิถุนายน 2560////////

IMG 3765

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1309/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ 1309/2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

เพื่อให้การดำเนินการของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1309/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 

สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 

 

หมวดหมู่รอง

IMG 1885New resize 

   ผศ.ธีระชน  พลโยธา
   teerachon@g.swu.ac.th 


 
ประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

01re 

 

   อำพัน  เลี้ยงเจริญ

  amparn@g.swu.ac.th 

หัวหน้างาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

03re 

 

  รุจจิรา  สุริยาวงศ์

  rutjira@g.swu.ac.th

02re 

 

  นิตยา  อินโต

  nittayat@g.swu.ac.th