Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

IMG 1885New contactส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่


 

สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคมมีอิสระทางความคิด มีพันธกิจดังต่อไปนี้


1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
2. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม
4. เสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการให้เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน และสังคม


 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1309/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ 1309/2560

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

เพื่อให้การดำเนินการของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1309/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 

สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 

 

โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร มศว

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกาารออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริมการใช้จรรยาบรรณบุคลากร มศว

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 4 ประเภทได้แก่

1. ประเภทจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ นางสาวธิดา  พงษ์พินยาพิบูลย์

2. ประเภทจรณสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นาจีรวัฒน์  วิทยากรณ์

3. ประเภทจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ได้แก่ นายสุภฆเณศร์  ชุณหศิริรักษ์

4. ประเภทจรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย ได้แก่ นางสาวศิรินันท์  แสงสิงห์

 

ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีฯ ประจำปีการศึกษา 2558

NEW เรียน กรรมการฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาฯ ทุกท่าน 

ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาฯ ประจำปี 2558 
สถานที่ลงทะเบียน/ เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 

ณ ห้องประชุม วศ 51 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ 

กำหนดการ ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาฯ

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 


06.00 น.                เดินทางโดยรถบัสเพื่อไป มศวองครักษ์ (รถบัสจอดบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิค มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม))

08.30 - 09.30 น.               ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม วศ. 51 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์

09.30 -10.30 น.                อธิการบดี พบ กรรมการฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีฯ และถ่ายภาพร่วมกัน

10.30 -11.00 น.                จัดแถวคณาจารย์

11.00 -11.30 น.                เดินนำนิสิตเข้าในบริเวณพิธีฯ 

11.30 -12.30 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น.                           คณาจารย์ตั้งแถวกลับเข้าในบริเวณพิธีฯ

14.00 น.                           พิธีพระราชทานปริญญาฯ

เวลาประมาณ 17.00 น.      เดินทางกลับ มศว ประสานมิตร โดยรถบัสฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีฯ (สถานที่จอดรถกลับจะแจ้งภายหลัง)

**ทั้งนี้ กรรมการฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาฯ ที่แจ้งความประสงค์ บัตรจอดรถ ไว้แล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร 14(ตึกไข่ดาว) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 15435

ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2559

ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผลมีผลงานดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2559

                 ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2559 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นลำดับต่อไปนั้น

                 ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ได้ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะทำงานฯ โดยใช้ระเบียบที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ในการพิจารณาผู้มีความเหมาะสมแต่ละด้าน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 (ตึกไข่ดาว) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน ใน 4 ด้าน ดังนี้


1. นายจาระไน ไชยโยธา ด้านบริการดีเด่น

(ตำแหน่งนักบริหารงานศิลปกรรม สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ)


2. นางมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ด้านบริหารดีเด่น

(ตำแหน่งพยาบาล ชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน)


3. นายไพศาล ขาวสัก ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์)


4. นายประจวบ จั่นขั้ว ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น

(ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน)

 

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ทุกคน และจะจัดมอบโล่รางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 

 

 

หมวดหมู่รอง

IMG 1885New resize 

   ผศ.ธีระชน  พลโยธา
   teerachon@g.swu.ac.th 


 
ประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

01re 

 

   อำพัน  เลี้ยงเจริญ

  amparn@g.swu.ac.th 

หัวหน้างาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

03re 

 

  รุจจิรา  สุริยาวงศ์

  rutjira@g.swu.ac.th

02re 

 

  นิตยา  อินโต

  nittayat@g.swu.ac.th