Senate SWU

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Please update your Flash Player to view content.

ติดต่อกับเรา

IMG 1885New contactส่งคำถามถึงประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

 

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

loadดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ของสภาคณาจารย์

 

คลิกที่นี่


 

สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคมมีอิสระทางความคิด มีพันธกิจดังต่อไปนี้


1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
2. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่ประชาคม
4. เสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการให้เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน และสังคม


 

 

ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2559

ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผลมีผลงานดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2559

                 ตามที่สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2559 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นลำดับต่อไปนั้น

                 ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ได้ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะทำงานฯ โดยใช้ระเบียบที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ในการพิจารณาผู้มีความเหมาะสมแต่ละด้าน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 (ตึกไข่ดาว) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน ใน 4 ด้าน ดังนี้


1. นายจาระไน ไชยโยธา ด้านบริการดีเด่น

(ตำแหน่งนักบริหารงานศิลปกรรม สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ)


2. นางมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ด้านบริหารดีเด่น

(ตำแหน่งพยาบาล ชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน)


3. นายไพศาล ขาวสัก ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์)


4. นายประจวบ จั่นขั้ว ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น

(ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม สังกัดโรงพยาบาลชลประทาน)

 

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ทุกคน และจะจัดมอบโล่รางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 

 

 

มศว แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความความยินดี แก่รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559

 180A8700

มศว รับเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2560

สภาคณาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2560 (รอบแรก) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม (Learning Tower) ชั้น 10 และชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการนี้ด้วยดี ทั้งสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ส่วนพัฒนากายภาพ อำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถ และสำนักคอมพิวเตอร์ อำนวยความสะดวกในเรื่องเครือข่ายบัวศรีไอดี รวมถึงส่วนอื่นๆ อีกทั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้กิจกรรมฯนี้ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

////////ภาพกิจกรรมทั้งหมด วันที่ 3 มิถุนายน 2560////////

IMG 3765

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว วันที่ 10 พ.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้เกียรติพบสภาคณาจารย์และพนักงาน

ในที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน
สมัยสามัญครั้งที่ 6 - 4 /2560
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

IMG 3824

 ภาพกิจกรรมในวันประชุมทั้งหมด http://senate.swu.ac.th/index.php/2013-06-03-14-00-27/category/32-10-2560

หมวดหมู่รอง

IMG 1885New resize 

   ผศ.ธีระชน  พลโยธา
   teerachon@g.swu.ac.th 


 
ประธาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

01re 

 

   อำพัน  เลี้ยงเจริญ

  amparn@g.swu.ac.th 

หัวหน้างาน
สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

03re 

 

  รุจจิรา  สุริยาวงศ์

  rutjira@g.swu.ac.th

02re 

 

  นิตยา  อินโต

  nittayat@g.swu.ac.th