คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะยูโซ๊ะ กูโน
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์)

 
     

นางสาวเกษทิพย์ ปลื้มวงษ์
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์

อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ 
รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2
กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะสังคมศาสตร์

นายพุฒินันท์ ยาไธสง
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

     

ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์ หวลมานพ
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์

นายเทพพิภพ  สุขสว่างกูล
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องครักษ์
 

อาจารย์ ดร.นวทรัพย์  พิชัยสามารถ
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
 

     

นางยุวดี ใจหวัง
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นางสาวสุชีรา ลีโทชวลิต
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นายสันติ เกษมพันธุ์
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักหอสมุดกลาง

     

นางสาวฆันธฉัตร์ รัศมีศร
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นางกนกรัตน์ ทัศนะ
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นายพงษ์ศักดิ์ เอกนาม
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักหอสมุดกลาง

     

นายพัฒนา จัตวานิล
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักหอสมุดกลาง

นางรัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องครักษ์

นางสาวสายใจ ชอบงาม
กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องครักษ์

     

นางสาววิจิตรา ไมล์เจริญ
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะกายภาพบำบัด

ผศ. ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

     

นางสาวชดา เกิดโภคา
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะพยาบาล

นายวรวิทย์ ประรงค์ทอง
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะเภสัชศาสตร์

     

นางสาวศิรินภา ศิริยันต์
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมฯ

นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

นายณัฐกร ตุ้ยทา
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะเศรษฐศาสตร์

     

นางสาวอรทัย ไกรรักษ์
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะสิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
กรรมการประเภทส่วนงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สังสระน้อย
กรรมการประเภทส่วนงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

     

นางสาวชุติกาญจน์ จิตรวีวงศ์
กรรมการประเภทส่วนงาน
วิทยาลัยนานาชาติฯ

 

นางสาวนัฎฐา พานิชสมัย
กรรมการประเภทส่วนงาน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัด จินตโกศล
กรรมการประเภทส่วนงาน
วิทยาลัยอุตสหกรรมสร้างสรรค์

     

อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักทดสอบทางการศึกษาฯ

นายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา
กรรมการประเภทส่วนงาน
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 

นายสุรชัย ทุหมัด
กรรมการประเภทส่วนงาน
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

     

นางสาววาสนา วงษ์เพชร
กรรมการประเภทส่วนงาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

นายภคมน สัมมานุช
กรรมการประเภทส่วนงาน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักคอมพิวเตอร์

     

นางอนุสรา ดิษวิเศษ
กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล
กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักงานอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร
กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

     

นางมานิตา ภัยวิมุติ
กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ แพทย์หญิงกอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
กรรมการประเภทส่วนงาน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นางสาวนาถวรา เจียมจิตร
กรรมการประเภทส่วนงาน
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

     

อาจารย์ปฐมชัย ธะนะเนตร
กรรมการประเภทส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม)

นางทิชากรช์ อาทิตวรากูล
กรรมการประเภทส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)

อาจารย์กนกกาญจน์ ทองประดับ
กรรมการประเภทส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว (องครักษ์)

     

อาจารย์วรายุทธ สายทอง
กรรมการประเภทส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์
กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักหอสมุดกลาง

     

 

นายสว่าง ชาติทอง
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา
กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะมนุษยศาสตร์