คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะสังคมศาสตร์

 
     

นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์ นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นายพุฒินันท์ ยาไธสง

กรรมการและเลขาธิการ

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะสังคมศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ หอมเกษร

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     

นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี

อาจารย์ ดร.คมกฤษ ประเสริฐวงษ์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์

     

อาจารย์ ดร.อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

นายเนตร์น้อย เชียงทอง

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมพจน์ หวลมานพ

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์

     

นางสาวรสสุคนธ์ ศิริรัตน์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นายสารสิน กาลัญญ

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะมนุษยศาสตร์

     

นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะศึกษาศาสตร์

นายพรสมัคร ภูมิเขต

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะพลศึกษา

     

นางสาวอาพร ภูมิบุญชู

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ทันตแพทย์ชาญศักดิ์ สุขะจินตนากาญจน์

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะเศรษฐศาสตร์

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตอุษา ขันทอง

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

นางสาววิจิตรา ไมล์เจริญ

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะกายภาพบำบัด

นางสาวชนัญชิดา ขุนไพชิต

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์

     

นางสาวฐานิศรา ปัญญาภา

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะเภสัชศาสตร์

นายประสาน คำดีผล

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

     

อาจารย์ ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ์

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการท่องเทียวเชิงนิเวศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์การเกษตร

นางสาวสุภาภรณ์ ปลิกทอง

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

     

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สังสระน้อย

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

นางสาวอุบลรัตน์ คมจิตร

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน

อาจารย์ ดร.บงกช พิชัยกำจรวุฒิ

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

     

นางสาวนัฎฐา พานิชสมัย

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

นางสุพิมพ์ชนก กิจสำเร็จ

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

นางสาวศิรภัสสร ดาราวงษ์

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

     

นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

อาจารย์ภคมน สัมมานุช

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

     

อาจารย์ ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สำนักคอมพิวเตอร์

นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สำนักหอสมุดกลาง

     

นายชัยพร สุวรรณประสพ

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางอนุสรา ร่มจำปา

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สำนักงานอธิการบดี

     

อาจารย์ แพทย์หญิงกอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
โรงพยาบาลทันตกรรม

อาจารย์ ดร.ปฐมชัย ธะนะเนตร

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

     

นางสาวสุรีรัตน์ พรมสุรินทร์

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)