คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 
     

นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1

กรรมการประเภทส่วนงาน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์ นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์

รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นางอนุสรา ดิษวิเศษ

กรรมการและเลขาธิการ

กรรมการประเภทผู้แทนส่วนงาน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

     

นางสาวเกษทิพย์ ปลื้มวงษ์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสันติ เกษมพันธ์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักหอสมุดกลาง

ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์ หวลมานพ

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์

     

นางสาวฆันธฉัตร์ รัศมีศร

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

อาจารย์ ดร.คมกฤษ ประเสริฐวงษ์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางยุวดี ใจหวัง

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

     

นางสาวสุชีรา ลีโทชวลิต

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี

นายพุฒินันท์ ยาไธสง

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

     

นางกนิษฐา สุขชำนาญ

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางวันวิสาข์ เกตุจำนงค์

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

นางสาวรัชฎา แสงตะวัน

กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์

     

นางสาววิจิตรา ไมล์เจริญ

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาวฐานิศรา ปัญญาภา

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะพยาบาลศาสตร์

     

อาจารย์ ดร.ธเนตร ตัญญวงษ์

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะพลศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะมนุษยศาสตร์

     

 

 

 

 

 

 

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการท่องเทียวเชิงนิเวศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

     

นางสาวอรทัย ไกรรักษ์

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ สาลีผล

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะเศรษฐศาสตร์

     

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรกาน

กรรมการประเภทส่วนงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

     

นางสาวศิรภัสสร ดาราวงษ์

กรรมการประเภทส่วนงาน
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข

กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักคอมพิวเตอร์

นายจาระไน ไชยโยธา

กรรมการประเภทส่วนงาน
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

     

อาจารย์เสกสรรค์ ชาทองยศ

กรรมการประเภทส่วนงาน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

นางสาววาสนา วงษ์เพชร

กรรมการประเภทส่วนงาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

นายชัยพร สุวรรณประสพ

กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

     

ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์

กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักงานอธิการบดี

อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล

กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

รองศาสตร์ ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา

กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

     

นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์

กรรมการประเภทส่วนงาน
สำนักหอสมุดกลาง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สังสระน้อย

กรรมการประเภทส่วนงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

อาจารย์ชื่นจิตต์ อธิวรกุล

กรรมการประเภทส่วนงาน
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

     

นางสาวนัฎฐา พานิชสมัย

กรรมการประเภทส่วนงาน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

อาจารย์ ดร.บงกช พิชัยกำจรวุฒิ

กรรมการประเภทส่วนงาน
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อาจารย์ แพทย์หญิงกอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

กรรมการประเภทส่วนงาน
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

     

อาจารย์ ดร.ปฐมชัย ธะนะเนตร

กรรมการประเภทส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อาจารย์ ดร.อุทัย แก้วเพชร

กรรมการประเภทส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

นางสาวถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ์

กรรมการประเภทส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์

     

อาจารย์สรรชัย โสมนัสวงศ์วาณิช

กรรมการประเภทส่วนงาน
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม

นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์

กรรมการประเภทส่วนงาน
โรงพยาบาลทันตกรรม