คำสั่ง

 TitleCategoryModified DateSize 
คำสั่ง มศว ที่ 3240/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 10/29/2019296.36 KBDownload
คำสั่ง มศว ที่ 5137/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (อาจารย์วรายุทธ สายทอง) 1/15/2020129.81 KBDownload
คำสั่ง มศว ที่ 5991/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 10/29/2019140.48 KBDownload
คำสั่ง มศว ที่ 7200/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นายสุริยะกมล ยะแสง) 1/15/2020403.45 KBDownload
คำสั่ง มศว ที่ 8574/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ผศ. ดร.ธีระชน พลโยธา) 1/15/2020132.88 KBDownload
คำสั่ง มศว ที่ 8762/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (นางสาววาสนา วงษ์เพชร) 1/15/2020130.73 KBDownload