ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป >>>

 

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  ทั้ง 2 ประเภท คือประเภทผู้แทนทั่วไป และ ผู้แทนส่วนงาน

กำหนดการดังนี้
1 - 16 ธันวาคม 2564 รับสมัครผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
//ประเภทผู้แทนทั่วไป สมัครได้ที่ ประสานมิตร>> ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3, องครักษ์>>ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการชั้น 1
//ประเภทผู้แทนส่วนงาน สมัครได้ ณ สถานที่ที่ส่วนงานกำหนด
24 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
5-7 มกราคม 2565 กำหนดให้ส่วนงานไปรับบัตรเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนทั่วไป ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี
10-13 มกราคม 2565 เลือกตั้งล่วงหน้า
*****14 มกราคม 2565 เลือกตั้งพร้อมกันทุกส่วนงาน*****

**นับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป อย่างเปิดเผย ณ ห้องประชุม 9B อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป **

 

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  ทั้ง 2 ประเภท คือประเภทผู้แทนทั่วไป และ ผู้แทนส่วนงาน

กำหนดการดังนี้
1 - 16 ธันวาคม 2564 รับสมัครผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
//ประเภทผู้แทนทั่วไป สมัครได้ที่ ประสานมิตร>> ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3, องครักษ์>>ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการชั้น 1
//ประเภทผู้แทนส่วนงาน สมัครได้ ณ สถานที่ที่ส่วนงานกำหนด
24 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
5-7 มกราคม 2565 กำหนดให้ส่วนงานไปรับบัตรเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนทั่วไป ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี
10-13 มกราคม 2565 เลือกตั้งล่วงหน้า
*****14 มกราคม 2565 เลือกตั้งพร้อมกันทุกส่วนงาน*****

**นับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป อย่างเปิดเผย ณ ห้องประชุม 9B อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป **

 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่

หลักสูตร

อัตราการลดหย่อน(บาท)

หมายเหตุ

1.

หลักสูตรทั่วไป

2,000.-

ลดหย่อนจากค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 2,000.- บาท

2.

หลักสูตรทวิภาษา

10,000.-

ลดหย่อนจากค่าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนรู้นักเรียนและค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 10,000.-บาท


(*) ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564

(*)โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ยื่นเอกสารประกอบการขอรับ ค่าลดหย่อนประจำปีการศึกษา 2564 ตาม Link
https://forms.gle/q9QSh6WEGEb7EeuG9 หรือ QR Code หรือ ที่แนบมาพร้อมนี้
**หมายเหตุ : เฉพาะบุตรบุคลากรที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว**

 

 

เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.

เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.

        ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับเข็ม ปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 

             ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะได้ดำเนินการคัดเลือก "บุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564" และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อ ปขมท. เพื่อพิจารณาเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564” ต่อไป การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564

            ส่วนงานสามารถเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นได้ด้านละ 1 คน โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานได้ที่ http://www.council-uast.com/ และส่งประวัติและผลงานมาที่  e-mail: senate@g.swu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 24  กันยายน  2564 เอกสารในการเสนอชื่อ มีดังต่อไปนี้ ....... (อ่านต่อคลิก)

 

RSS
1234

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.