ข่าวล่าสุด

Email งานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

Email งานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

ท่านสามารถติดต่องาน

สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ได้ที่อีเมล

senate@g.swu.ac.th

ได้อีกช่องทางหนึ่ง ขอบคุณค่ะ

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (มศว) ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (มศว) ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สภาคณาจารย์และพนักงาน  มศว 

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม 
ส่งเอกสารได้ที่ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคาร 14 ชั้น 2 
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ https://www.cufst.org/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นางอำพัน เลี้ยงเจริญ 
โทรศัพท์ 0860988325

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

                   โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยกรอกรายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ ได้ที่ http://www.cufst.org

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564)

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มศว โดยลดหย่อนค่ากิจกรรมพิเศษและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นเงิน 1000 บาท และค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1000 บาท รวมเป็นเงิน 2000 บาท 
 

โดยผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ขอรับค่าลดหย่อนฯ ได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยแนบเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

2. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน

3. เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ฉบับจริง) 

4. กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ให้แนบเอกสารหลักฐาน)

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

งานพิธีระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
สภาคณาจารย์แและพนักงาน ดำเนินงานฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในวันซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และวันรับจริง วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

RSS
123

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.