ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

เป็นสื่อกลาง เสริมสร้างความเป็นธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์

สภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคม มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มีอิสระทางความคิด สามารถให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการ

พันธกิจ

สภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาคม มีอิสระทางความคิด มีพันธกิจ ดังต่อไปนี้   

  1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย

  2. ส่งเสริมจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  3. สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย