บุคลากร

นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
หัวหน้างานสภาคณาจารย์และพนักงาน
โทรศัพท์ภายใน 11532

 

นางสาวรุจจิรา สุริยาวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน 11534

 

นางสาวนิตยา อินโต
พนักงานพิมพ์ ส. ระดับ 4
​​​​​​​โทรศัพท์ภายใน 15435

Add Content...