บุคลากร

นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน 11532

 

นางสาวรุจจิรา สุริยาวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน 11534

 

นางสาวนาฏยา อินโต
พนักงานพิมพ์ ส. ระดับ 4
โทรศัพท์ภายใน 15435