ข่าวสาร

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่

หลักสูตร

อัตราการลดหย่อน(บาท)

หมายเหตุ

1.

หลักสูตรทั่วไป

2,000.-

ลดหย่อนจากค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 2,000.- บาท

2.

หลักสูตรทวิภาษา

10,000.-

ลดหย่อนจากค่าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนรู้นักเรียนและค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 10,000.-บาท


(*) ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564

(*)โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ยื่นเอกสารประกอบการขอรับ ค่าลดหย่อนประจำปีการศึกษา 2564 ตาม Link
https://forms.gle/q9QSh6WEGEb7EeuG9 หรือ QR Code หรือ ที่แนบมาพร้อมนี้
**หมายเหตุ : เฉพาะบุตรบุคลากรที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว**

 

 

เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.

เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.

        ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับเข็ม ปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 

             ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะได้ดำเนินการคัดเลือก "บุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564" และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อ ปขมท. เพื่อพิจารณาเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564” ต่อไป การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564

            ส่วนงานสามารถเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นได้ด้านละ 1 คน โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานได้ที่ http://www.council-uast.com/ และส่งประวัติและผลงานมาที่  e-mail: senate@g.swu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 24  กันยายน  2564 เอกสารในการเสนอชื่อ มีดังต่อไปนี้ ....... (อ่านต่อคลิก)

 

Email งานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

Email งานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว

ท่านสามารถติดต่องาน

สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ได้ที่อีเมล

senate@g.swu.ac.th

ได้อีกช่องทางหนึ่ง ขอบคุณค่ะ

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (มศว) ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (มศว) ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สภาคณาจารย์และพนักงาน  มศว 

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม 
ส่งเอกสารได้ที่ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคาร 14 ชั้น 2 
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ https://www.cufst.org/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นางอำพัน เลี้ยงเจริญ 
โทรศัพท์ 0860988325

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

                   โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยกรอกรายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ ได้ที่ http://www.cufst.org

RSS
123