ข่าวสาร

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2566
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2566

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting Online ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2566
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2566

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2566

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2566 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ในการนี้  สภาคณาจารย์และพนักงานรับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ (ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง) มาบรรยายแลกเปลี่ยน

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (ต่อวันที่ 2)
สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (ต่อวันที่ 2)

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (ต่อวันที่ 2)

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (ต่อวันที่ 2) วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บรรยาย เรื่อง “บทบาทและทิศทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน มศว “

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2
สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี

RSS
12345678