ข่าวสาร

Rutjira Suriyawong

เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้านได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป

ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จึงได้คัดเลือก "บุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563" เพื่อจะได้นำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 ต่อไป โดยดำเนินการตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

พร้อมนี้สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอให้ส่วนงานเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นด้านละ 1 คน เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานได้ที่ http://senate.swu.ac.th/ โดยส่งประวัติและผลงาน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และสแกนเอกสารทั้งหมดลงใน Flash Drive จำนวน 1 ชุด ส่งมาที่สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคาร 14 (ไข่ดาว) ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เมื่อได้รายชื่อจากส่วนงาน สภาคณาจารย์และพนักงานจะนำประวัติและผลงานเข้าพิจารณาในคณะทำงานสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมให้เหลือด้านละ 1 คน และนำเสนอ ปขมท. เพื่อเสนอคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 ต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทร. 15435, 11532 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารให้ดาวน์โหลด ดังนี้

1. แบบเสนอรายชื่อ

2. ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

3. ระเบียบประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ว่าด้วย การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2558

Previous Article การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563
Next Article ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2563
Print
710