ข่าวสาร

Rutjira Suriyawong

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563 คัดเลือกโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน

ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวนพคุณ จุลสม ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางสาวเกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายผดุงศิลป์ เพ็งชะอุ่ม ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 


โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว คัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้่งมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

สภาคณาจารย์และพนักงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Previous Article ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2563
Next Article ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
Print
195