ข่าวสาร

Rutjira Suriyawong

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ มศว ประสานมิตร

 

ครั้งที่  วันที่ประชุม วันที่สิ้นสุดเสนอวาระ วันที่ส่งระเบียบวาระการประชุม สถานที่ประชุม
7/2563 22 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
8/2563 26 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
9/2563 24 ธันวาคม 2563 *งดประชุม 4 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563 -
1/2564 28 มกราคม 2564  15 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
2/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
3/2564 25 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
4/2564 22 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 12 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

 


* ทั้งนี้ วันประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนวันประชุม

Previous Article แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563
Next Article คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
Print
177