ข่าวสาร

Rutjira Suriyawong

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

งานพิธีระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
สภาคณาจารย์แและพนักงาน ดำเนินงานฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในวันซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และวันรับจริง วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงานจึงขอแจ้งกำหนดการฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี และคำสังแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ฯ 
เพื่อให้กรรมการฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีทราบ

Previous Article ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
Next Article การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564
Print
321

Documents to download