ข่าวสาร

Rutjira Suriyawong

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

                   โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 สาขา ได้แก่
1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3) สาขาสังคมศาสตร์
4) สาขามนุษยศาสตร์
5) สาขาศิลปกรรมศาสตร์
6) สาขารับใช้สังคม

สาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยกรอกรายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ ได้ที่ http://www.cufst.org

                   ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ส่งหนังสือถึงส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการในสังกัดที่มีความเหมาะสมได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่น มายังงานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยแต่ละส่วนงานสามารถเสนอชื่อได้ สาขาละ 1 ท่าน มายังงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคาร 14 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสภาคณาจารย์และพนักงานในระดับมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานจะเสนอชื่อและประวัติต่อที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

Previous Article การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564
Next Article ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (มศว) ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
Print
136