ข่าวสาร

Rutjira Suriyawong

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (มศว) ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สภาคณาจารย์และพนักงาน  มศว 

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม 
ส่งเอกสารได้ที่ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคาร 14 ชั้น 2 
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ https://www.cufst.org/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นางอำพัน เลี้ยงเจริญ 
โทรศัพท์ 0860988325

Previous Article ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
Next Article Email งานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว
Print
109