ข่าวสาร

Rutjira Suriyawong

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่

หลักสูตร

อัตราการลดหย่อน(บาท)

หมายเหตุ

1.

หลักสูตรทั่วไป

2,000.-

ลดหย่อนจากค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 2,000.- บาท

2.

หลักสูตรทวิภาษา

10,000.-

ลดหย่อนจากค่าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนรู้นักเรียนและค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 10,000.-บาท

โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ยื่นเอกสารประกอบการขอรับ ค่าลดหย่อนประจำปีการศึกษา 2564 ตาม QR Code ที่กำหนด พร้อมกรอกข้อมูลและแนบเอกสารดังนี้

                   1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของผู้ปกครองที่มีความประสงค์รับค่าลดหย่อนฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   3. กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับค่าลดหย่อนฯ ซึ่งมีชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับเอกสาร ข้อ 1 (ขอความอนุเคราะห์เป็นบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ หากไม่มี ผู้ปกครองสามารถยื่นบัญชีใดก็ได้)

                   5. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาสมาคมฯ ปีการศึกษา 2564 (ถ้ามี)

(*) ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564

(*)โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ยื่นเอกสารประกอบการขอรับ ค่าลดหย่อนประจำปีการศึกษา 2564 ตาม Link
https://forms.gle/q9QSh6WEGEb7EeuG9 หรือ QR Code หรือ ที่แนบมาพร้อมนี้
**หมายเหตุ : เฉพาะบุตรบุคลากรที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รับทราบ
โดยทั่วกัน

Previous Article เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.
Print
50