ข่าวสาร

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (มศว) ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (มศว) ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สภาคณาจารย์และพนักงาน  มศว 

ขยายเวลา การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม 
ส่งเอกสารได้ที่ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคาร 14 ชั้น 2 
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ https://www.cufst.org/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นางอำพัน เลี้ยงเจริญ 
โทรศัพท์ 0860988325

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

                   โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคม สาขาละ 1 ท่าน ตามระเบียบ ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยกรอกรายละเอียดประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ ได้ที่ http://www.cufst.org

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564)

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มศว โดยลดหย่อนค่ากิจกรรมพิเศษและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นเงิน 1000 บาท และค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1000 บาท รวมเป็นเงิน 2000 บาท 
 

โดยผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ขอรับค่าลดหย่อนฯ ได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยแนบเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

2. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน

3. เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ฉบับจริง) 

4. กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ให้แนบเอกสารหลักฐาน)

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

งานพิธีระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
สภาคณาจารย์แและพนักงาน ดำเนินงานฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในวันซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และวันรับจริง วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563 คัดเลือกโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน

ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวนพคุณ จุลสม ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางสาวเกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายผดุงศิลป์ เพ็งชะอุ่ม ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

สภาคณาจารย์และพนักงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

RSS
12