ข่าวสาร

Anirut S

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2566

ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว พร้อมด้วย คุณเทพพิภพ สุขสว่างกกูล  รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 และ อาจารย์นายแพทย์อเนกชัย ดกพฤกษ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดีสถาบันฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
โดยมี ดร. นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติต้อนรับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 28 สถาบัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนสภาฯ จากทุกสถาบันที่เข้าร่วม


 สาระสำคัญจากการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 7/2566   
 🌟 การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2566
 🌟 ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 🌟 หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ ปอมท.

Previous Article การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2566
Next Article สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2
Print
17