ข่าวสาร

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2
Anirut S

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี

⇒ คุณจริยา ปัญญา “ทิศทางความก้าวหน้าของสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย”

⇒ นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์ “เทคนิคการทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการและชำนาญงาน”

⇒ แบ่งภาคปฏิบัติ 5 กลุ่ม โดยวิทยากรประจำกลุ่ม

Previous Article การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2566
Next Article สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (ต่อวันที่ 2)
Print
28