ข่าวสาร

Anirut S

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2566

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน  สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2566 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ในการนี้  สภาคณาจารย์และพนักงานรับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ (ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง) มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามแผนยุทธศาสตร์  พ.ศ. 2566-2570 โดยได้แลกเปลี่ยนเรื่อง การก่อสร้างของมหาวิทยาลัย  แผนการพัฒนากายภาพระยะสั้น  ระยะยาว

Previous Article สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (ต่อวันที่ 2)
Next Article ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
Print
79