ข่าวสาร

Anirut S

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (ต่อวันที่ 2)

สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (ต่อวันที่ 2) วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บรรยาย เรื่อง “บทบาทและทิศทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน มศว “ โดย : รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา และแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ 5 กลุ่ม วิทยากรประจำกลุ่ม

≥ นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์

≥ นางสุพิมพ์ชนก กิจสำเร็จ

≥ นางกนิษฐา สุขชำนาญ

≥ นางสาววัชรพร จิตรเจริญทรัพย์

≥ นางสาวจันทร์ทิมา เจริญสิงห์

≥ นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล

Previous Article สภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การทำผลงานระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน” ครั้งที่ 2
Next Article การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2566
Print
97