ข่าวสาร

Anirut S

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาคณาจาจารย์และพนักงาน ร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงสีประจำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาคณาจาจารย์และพนักงาน ร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงสีประจำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแสดงจุดยืน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นที่รักยิ่ง
Previous Article ประธาน ปอมท. พร้อมคณะฯ เยี่ยมสภาคณาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ
Next Article การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Print
9