ข่าวสาร

Anirut S

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2567 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2567 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวาระการประชุมสำคัญดังนี้
* การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
* กำหนดการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสภาคณาจารย์และพนักงาน วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
* กำหนดการ/แต่งตั้งประธานคณะทำงานการรับเป็นเจ้าภาพการประชุม ปขมท. วันที่ 12-13 กรกฎาคม2567
* การปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนตามการเปิด - ปิดภาคเรียน ของประชาคมอาเซียน
Previous Article ประธานสภาคณาจารย์ ร่วมงานเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาส"วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566
Next Article การลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2567
Print
17