ข่าวสาร

Anirut S

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูงให้แก่บุตร บุคลากรมศว เป็นประจำทุกปี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยลดหย่อนค่ากิจกรรมพิเศษและ พัฒนาการเรียนการสอน
Previous Article การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2567 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
Next Article ร่วมประชุม ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567
Print
77