ข่าวสาร

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่

หลักสูตร

อัตราการลดหย่อน(บาท)

หมายเหตุ

1.

หลักสูตรทั่วไป

2,000.-

ลดหย่อนจากค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 2,000.- บาท

2.

หลักสูตรทวิภาษา

10,000.-

ลดหย่อนจากค่าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนรู้นักเรียนและค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 10,000.-บาท


(*) ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564

(*)โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ยื่นเอกสารประกอบการขอรับ ค่าลดหย่อนประจำปีการศึกษา 2564 ตาม Link
https://forms.gle/q9QSh6WEGEb7EeuG9 หรือ QR Code หรือ ที่แนบมาพร้อมนี้
**หมายเหตุ : เฉพาะบุตรบุคลากรที่ชำระค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว**

 

 

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร

ครั้งที่  วันที่ประชุม วันที่สิ้นสุดเสนอวาระ วันที่ส่งระเบียบวาระการประชุม
7/2563 22 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
8/2563 26 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2563
9/2563 24 ธันวาคม 2563 *งดประชุม 4 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563
1/2564 28 มกราคม 2564  15 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564
2/2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
12 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
3/2564 25 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
4/2564 22 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 12 เมษายน 2564
RSS