ข่าวสาร

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร

ครั้งที่  วันที่ประชุม วันที่สิ้นสุดเสนอวาระ วันที่ส่งระเบียบวาระการประชุม
7/2563 22 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
8/2563 26 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2563
9/2563 24 ธันวาคม 2563 *งดประชุม 4 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563
1/2564 28 มกราคม 2564  15 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564
2/2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
12 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
3/2564 25 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
4/2564 22 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 12 เมษายน 2564
RSS