ข่าวสาร

คู่มือการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน (2565)

คู่มือการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน (2565)

เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานได้ศึกษา
คู่มือการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน (2565)

ขอบคุณค่ะ

RSS