ข่าวล่าสุด

การประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ ปอมท. ​ประจำปี​ 2565​ "โอกาสและความท้าทายใหม่:อุดมศึกษาไทย​ สู่โลกเสมือนจริง"
การประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ ปอมท. ​ประจำปี​ 2565​ "โอกาสและความท้าทายใหม่:อุดมศึกษาไทย​ สู่โลกเสมือนจริง"

การประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ ปอมท. ​ประจำปี​ 2565​ "โอกาสและความท้าทายใหม่:อุดมศึกษาไทย​ สู่โลกเสมือนจริง"

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ พร้อมกับ​ ประธานคณะทำานด้านคสามก้าวหน้าของบุคลากร​ รศ.​ดร.ถนอมศักดิ์​ ศรีจันทรา​  และกก​สภาคณาจารย์​ ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา​ ​เข้าร่วมประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ ปอมท​ประจำปี​ 2565​ "โอกาสและความท้าทายใหม่:อุดมศึกษาไทย​ สู่โลกเสมือนจริง"

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​
การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ พร้อมกับ​ ประธานคณะทำานด้านคสามก้าวหน้าของบุคลากร​ รศ.​ดร.ถนอมศักดิ์​ ศรีจันทรา​  และกก​สภาคณาจารย์​ ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา​ ​เข้าร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​11/2565​ ระหว่างวันที่​  15-16 พฤศจิกายน 2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​
การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ เข้าร่วมประชุม​ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​ 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้มีหนังสือที่ 021/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่องลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยลดหย่อนค่าบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท และค่าสาธารณูปโภคเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย)

          ในการนี้ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถขอรับเงินค่าลดหย่อนได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1– 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยแนบเอกสาร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
  2. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน
  3. เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับจริง)
  4. กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ให้แนบเอกสารหลักฐาน)
เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุม ปขมท.

เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุม ปขมท.

ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกในที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยคัดเลือกจากบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติในด้านต่าง ๆ  4  ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป

           ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2565 และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ต่อไป การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564

          ส่วนงานสามารถเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นได้ด้านละ 1 คน เท่านั้น  และสามารถกรอกข้อมูลในแบบเสนอประวัติและผลงาน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ลงในแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://senate.swu.ac.th/ ส่งคืนประวัติและผลงาน มาที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคาร 14 (ตึกไข่ดาว) มศว ประสานมิตร ภายในวันศุกร์ที่ 19  สิงหาคม 2565  

RSS
First1011121314151618

สายตรงสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.