ข่าวสาร

เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้านได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป

ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจะได้นำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยเสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 ต่อไป โดยดำเนินการตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอแจ้งกำหนดการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่) จากเดิมวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคาร 14(ไข่ดาว) มศว ประสานมิตร 

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เอกสาร แบบฟอร์ม และระเบียบข้อแนะนำในการจัดทำเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) www.cufst.org

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2563

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มศว เป็นประจำทุกปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยลดหย่อนค่ากิจกรรมพิเศษและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นจำนวน 1000 บาท และค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินจำนวน 1000 บาท รวมเป็นจำนวน 2000 บาท

โดยผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ขอรับค่าลดหย่อนได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดนแนบเอกสาร ดังนี้ 

1. สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

2. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน

3. เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง) 

4. กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ให้แนบเอกสารหลักฐาน)

ดาวน์โหลด คำร้องลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

คลิ๊กดาวโหลด คำร้องค่าลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

RSS
123