ข่าวสาร

Anirut S

ขอแสดงความยินดีกับสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดใหม่ (วาระ 1 มีนาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

ขอแสดงความยินดีกับสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดใหม่ (วาระ 1 มีนาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569)
1. ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ
2. นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1
3. อ.นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2
4. นายพุฒินันท์ ยาไธสง กรรมการและเลขาธิการฯ
Previous Article การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Next Article การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 22 -24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
Print
11