ข่าวสาร

สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ขอแสดงความอาลัย อาจารย์ นายแพทย์สุริยา ผ่องสวัสดิ์
Anirut S

สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ขอแสดงความอาลัย อาจารย์ นายแพทย์สุริยา ผ่องสวัสดิ์

Previous Article ร่วมประชุม ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567
Next Article สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสภาคณาจารย์และพนักงาน” วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567
Print
15