ข่าวสาร

Anirut S

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสภาคณาจารย์และพนักงาน” วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสภาคณาจารย์และพนักงาน” วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
⇒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล : กล่าวเปิดโครงการ ฯ และให้คำแนะนำการทำงานแก่สภาคณาจารย์และพนักงาน (ผ่านคลิปวิดีโอ)
⇒ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม : หัวข้อ ”มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ : การหนุนเสริมของสภาคณาจารย์และพนักงาน“
⇒ ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง : รองอธิการบดีองครักษ์และพัฒนากายภาพ
⇒ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ : หัวข้อ ”นโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกับการหนุนเสริมของสภาคณาจารย์และพนักงาน“ (ผ่านคลิปวิดีโอ)
⇒ ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง : หัวข้อ “สภาคณาจารย์และพนักงานกับการหนุนเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
⇒ รศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ : หัวข้อ “หลักการจัดทำแผน : การเตรียมความพร้อม ขั้นตอนและกระบวนการ”
⇒ นายชัยพร ถาวรรัตน์ : หัวข้อ ”ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน“
⇒ จัดทำแผนโดยคณะทำงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 5 ด้าน ได้แก่
1. คณะทำงานด้านบริหาร
2. คณะทำงานด้านความก้าวหน้าของบุคลากร
3. คณะทำงานด้านสนับสนุนการทำงานและสวัสดิการ
4. คณะทำงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
5. คณะทำงานด้านสังคม วัฒนธรรมและความหลากหลาย
Previous Article สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ขอแสดงความอาลัย อาจารย์ นายแพทย์สุริยา ผ่องสวัสดิ์
Print
11