ข่าวสาร

Anirut S

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Previous Article สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสภาคณาจารย์และพนักงาน” วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567
Next Article การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
Print
27