ข่าวสาร

Anirut S

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวาระการประชุมสำคัญดังนี้

🔥 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🔥 สรุปโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสภาคณาจารย์และพนักงาน วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

🔥 การปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนตามการเปิด - ปิดภาคเรียน ของประชาคมอาเซียน

🔥 เสนอชื่อผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ไปเป็นกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพกลุ่ม ประจะปี 2567

1. ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์

2. นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล

3. ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์

🔥 แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น มศว ประจำปี 2567

1. ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ประธาน

2. อ.นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. อ.ดร.บงกช พิชัยกำจรวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

4. อ.ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์ สาขาสังคมศาสตร์

5. ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา สาขามนุษย์ศาสตร์/เลขานุการ

6. อ.ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล สาขาศิลปกรรมศาสตร์

7. ผศ.ดร.อรุษา เชาวนลิขิต สาขารับใช้สังคม

8. ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา เลขานุการ

🔥 แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่น มศว ประจำปี 2567

1. ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ประธาน

2. นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล รองประธาน

3. นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์ ด้านบริหารดีเด่น

4. นายกิตติ์ถนัตถ์ ยาไธสงกรณ์ ด้านบริการดีเด่น

5. นางสาวรสสุคนธ์ ศิริรัตน์ ด้านวิชาชีพดีเด่น

6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมพจน์ หวลมานพ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

7. นางสุพิมพ์ชนก กิจสำเร็จ ด้านลูกจ้างดีเด่น

8. นายกิตติ์ถนัตถ์ ยาไธสงกรณ์ เลขานุการ

🔥 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย ค่าเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับพนักงาน มศว

Previous Article การลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
Next Article การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2567 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโน
Print
16