ข่าวสาร

Anirut S

การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2567 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโน

ผศ.ดร.​มาโนชญ์ อารีย์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​ พร้อมด้วย นายเทพพิภพ สุขสว่างกุล รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 , อ.นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ รองประธานกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 และ ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2567 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Previous Article การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
Next Article คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
Print
19