ข่าวล่าสุด

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2563

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุตรบุคลากร มศว เป็นประจำทุกปี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยลดหย่อนค่ากิจกรรมพิเศษและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นจำนวน 1000 บาท และค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินจำนวน 1000 บาท รวมเป็นจำนวน 2000 บาท

โดยผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ขอรับค่าลดหย่อนได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดนแนบเอกสาร ดังนี้ 

1. สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

2. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน

3. เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง) 

4. กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ให้แนบเอกสารหลักฐาน)

ดาวน์โหลด คำร้องลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

คลิ๊กดาวโหลด คำร้องค่าลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

กำหนดการ ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ 
ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561   
วันซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และวันรับจริง วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
(กำหนดวันรับจริงเสมือนวันซ้อมใหญ่  ยกเว้นการถ่ายรูปกับอธิการบดี)

-----------------------------------------------------------------------

คลิกอ่านทั้งหมด

 

 

ขอเชิญส่วนงานต่างๆ เสนอรายชื่อบุคลาการสายสนับสนุนเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่วนงานต่างๆ เสนอรายชื่อบุคลาการสายสนับสนุนเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติและเป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสืบไป

RSS

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.