ข่าวล่าสุด

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7921/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

งานพิธีระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
สภาคณาจารย์แและพนักงาน ดำเนินงานฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธี
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในวันซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และวันรับจริง วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร

ครั้งที่  วันที่ประชุม วันที่สิ้นสุดเสนอวาระ วันที่ส่งระเบียบวาระการประชุม
7/2563 22 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
8/2563 26 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2563
9/2563 24 ธันวาคม 2563 *งดประชุม 4 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563
1/2564 28 มกราคม 2564  15 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564
2/2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
19 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
3/2564 25 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564
4/2564 22 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 12 เมษายน 2564
แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

แจ้งรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563 คัดเลือกโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน

ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวนพคุณ จุลสม ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางสาวเกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์

ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายผดุงศิลป์ เพ็งชะอุ่ม ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

สภาคณาจารย์และพนักงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2563

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2563

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ที่

หลักสูตร

อัตราการลดหย่อน(บาท)

หมายเหตุ

1.

หลักสูตรทั่วไป

2,000.-

ลดหย่อนจากค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 2,000.- บาท

2.

หลักสูตรทวิภาษา

10,000.-

ลดหย่อนจากค่าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนรู้นักเรียนและค่าบำรุงสาธารณูปโภคและอื่นๆ
เป็นเงิน 10,000.-บาท

โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอรับค่าลดหย่อนได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฯ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  โดยยื่นใบคำร้องค่าลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมฯ และแนบรายละเอียดเอกสารดังนี้

  1. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาสมาคมฯ ปีการศึกษา 2563 (ฉบับจริง)
  2. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน/บัตรลูกจ้างประจำ (พร้อมรับรองสำเนา)
  3. บัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนา)
  4. กรณีผู้ปกครอง/นักเรียน
เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

เสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้านได้แก่ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป

ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจะได้นำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยเสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 ต่อไป โดยดำเนินการตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

RSS
12

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.