No content sliders have been created yet. Please use the Actions Menu to create a slider.

ข่าวล่าสุด

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ สัจจพิบูล กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ สัจจพิบูล กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ สัจจพิบูล กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สายวิชาการและสายปฏิบัติการ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2566”
สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สายวิชาการและสายปฏิบัติการ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2566”

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สายวิชาการและสายปฏิบัติการ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2566”

การเสนอผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมทำงานกับส่วนของมหาวิทยาลัยให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสนอผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมทำงานกับส่วนของมหาวิทยาลัยให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสนอผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อร่วมทำงานกับส่วนของมหาวิทยาลัยให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

RSS
135678910Last

สายตรงสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.