No content sliders have been created yet. Please use the Actions Menu to create a slider.

ข่าวล่าสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ที่เข้ารับตำแหน่งประะานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  อารีย์ ที่เข้ารับตำแหน่งประะานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ที่เข้ารับตำแหน่งประะานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 22 -24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 22 -24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 22 -24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาคณาจาจารย์และพนักงาน ร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงสีประจำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาคณาจาจารย์และพนักงาน ร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงสีประจำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาคณาจาจารย์และพนักงาน ร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงสีประจำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

RSS
124678910Last

สายตรงสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.