No content sliders have been created yet. Please use the Actions Menu to create a slider.

ข่าวล่าสุด

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting Online

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566

อาจารย์ นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ รองประธานกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 พร้อมด้วย นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล รองประธานกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 เข้าร่วมการประชุม ปอมท.

ขอแสดงความยินดี  นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ปขมท. ชุดที่ 22
ขอแสดงความยินดี  นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์  ปขมท. ชุดที่ 22

ขอแสดงความยินดี  นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ปขมท. ชุดที่ 22

สภาคณาจารย์และพนักงานขอแสดงความยินดี  นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" โดย รศ.ดร. รัมภา  บุญสินสุข ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 25
สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" โดย รศ.ดร. รัมภา  บุญสินสุข ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 25

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" โดย รศ.ดร. รัมภา  บุญสินสุข ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 25

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนด้านวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" โดย รศ.ดร. รัมภา  บุญสินสุข ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2566 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting Online

RSS
First34568101112Last

สายตรงสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.