ข่าวล่าสุด

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​
การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ พร้อมกับ​ ประธานคณะทำานด้านคสามก้าวหน้าของบุคลากร​ รศ.​ดร.ถนอมศักดิ์​ ศรีจันทรา​  และกก​สภาคณาจารย์​ ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา​ ​เข้าร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​11/2565​ ระหว่างวันที่​  15-16 พฤศจิกายน 2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​
การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ เข้าร่วมประชุม​ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​ 

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้มีหนังสือที่ 021/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่องลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยลดหย่อนค่าบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท และค่าสาธารณูปโภคเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย)

          ในการนี้ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถขอรับเงินค่าลดหย่อนได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 1– 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยแนบเอกสาร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
  2. สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน
  3. เอกสารใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับจริง)
  4. กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ให้แนบเอกสารหลักฐาน)
เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุม ปขมท.

เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุม ปขมท.

ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกในที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยคัดเลือกจากบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติในด้านต่าง ๆ  4  ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป

           ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2565 และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ต่อไป การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564

          ส่วนงานสามารถเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นได้ด้านละ 1 คน เท่านั้น  และสามารถกรอกข้อมูลในแบบเสนอประวัติและผลงาน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ลงในแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://senate.swu.ac.th/ ส่งคืนประวัติและผลงาน มาที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ชั้น 2 อาคาร 14 (ตึกไข่ดาว) มศว ประสานมิตร ภายในวันศุกร์ที่ 19  สิงหาคม 2565  

คู่มือการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน (2565)

คู่มือการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน (2565)

เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานได้ศึกษา
คู่มือการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน (2565)

ขอบคุณค่ะ

RSS
12345678

สายตรงสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.